Nhà thiết kế Alexandre.J có 24 loại nước hoa trong cơ sở nước hoa của chúng tôi. Alexandre.J là một thương hiệu nước hoa mới. Phiên bản sớm nhất được tạo ra vào năm 2012 và mới nhất là từ năm 2017. Người mũi làm nghề nước hoa là Amelie Bourgeois.